Novosti

Nadogradnja VTMIS (VTMIS - Vessel Traffic Monitoring and Information System) faza IV

2. 5. 2017

Prema ugovoru s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za nadogradnju sustava za nadzor pomorskog prometa VTMIS faza IV (VTMIS - Vessel Traffic Monitoring and Information System) društvo Končar Montažni inženjering (KMI) je završio isporuku, instalaciju i integraciju opreme na ugovorenim lokacijama te predalo nadograđeni sustav naručitelju.

U sklopu navedenog ugovora izvršena je instalacija radara, AIS baznih stanica (Automatic Identification System), kamere velikog dometa i kameru srednjeg dometa. Sva instalirana oprema je komunikacijski povezana i integrirana u postojeći VTMIS sustav koji koristi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Na ovaj način je poboljšana integrirana realna pomorska slika na cijelom Jadranu, detekcija plovnih objekata i njihov vizualni prikaz na računalima koja koristi služba za nadzor pomorskog prometa u sklopu svojih redovnih radnih aktivnosti.